Posted on

追蹤排卵系列: 在一個月經週期裡,邊幾日係有機會成孕的呢?

calender

一粒卵子的壽命有12 – 24小時

一粒精子可在女性體內會存活3 – 5天

所以,在一個月經週期裡,你有機會成孕的日子是5 – 7天左右。

所以,在排卵前五天,排卵當天,和排卵之後的一天努力就冇錯啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.